ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานต่อเติมอาคาร บก.มทบ.28 เพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ 2562 ของหน่วย มทบ.28 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding )

00001

00002