งานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างและการที่ดินของ หน่วย มทบ.28 ประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 1,899,900.-บาท (หนี่งล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

16113
16112