1

วันที่ 24 ต.ค.61 เวลา 17.00 น. พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผบ.มทบ.28 ตรวจพื้นที่บ้านกกทอง หมู่ 3,4 อ.เมือง จ.เลย เนื่องจากได้รับทราบความเดือดร้อนจากประชาชนว่าพื้นที่บริเวณลำคลอง(ห้วยน้ำหมาน) ซึ่งทั้ง 2 หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน น้ำได้กัดเซาะตลิ่งพังเส้นทางการลำเลียงผลิตการเกษตรได้รับความเสียหายใช้การไม่ได้ ลำคลองตื้นเขิน อยากได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการเพื่อให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นเดิม
5

ภาพกิจกรรม