มทบ.28 จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ และอ่านสารอวยพรปีใหม่ประจำปี 2562 จาก ผบ.ทบ.ให้กำลังพล มทบ.28

3
       เมื่อวัน 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มอบของขวัญปีใหม่ และอ่านสารอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2562จากผู้บัญชาการทหารบก ให้กับกำลังพลหน่วยมณฑลทหารบกที่ 28 ในโอกาสนี้พันเอกวิทยา พรจรรยา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และกำลังพลของหน่วยได้ร่วมกันแสดงออกถึงความเคารพ ความปราถนาดี ที่มีต่
อผู้บังคับบัญชาขอตั้งจิตปวารณาร่วมกันที่จะปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ นำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและบังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อหน่วย ทั้งนี้เพื่อทรงไว้ซึ่งเกียรติประวัติ และเกียรติคุณอันดีงามของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 28 ที่ได้รับความเชื่อถือเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของพี่น้องประชาชนและผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

8     ในการนี้พลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ได้อ่านสารอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2562 จาก พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ให้กับกำลังพลของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 28 ใจความว่า ขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงปีที่ผ่านมาจนบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของกองทัพบก เพื่อประชาชน สังคม และประเทศชาติอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งให้ยึดมั่นอยู่ในระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อให้เป็นกำลังพลที่มีคุณภาพของกองทัพและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป