01

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. พลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน การพัฒนาอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินการภายใต้คำสั่งจังหวัดเลยที่ 778/2560 และแก้ไขคำสั่งที่ 1856/2561 ซึ่งได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามาดำเนินการโดยมีคณะอนุทำงานพัฒนาบ้านหมากแข้งด้านต่างๆ 11 ด้าน ซึ่งครอบคลุมทั้งทางการพัฒนาอุทยานฯ ด้านสาธารณสุข/คุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการศึกษา ด้านการคมนาคม ด้านการพัฒนาชุมชนพัฒนาหมู่บ้าน ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชน ด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และด้านการประชาสัมพันธ์ และอำเภอด่านซ้ายได้กำหนดเป็นหมู่บ้านนวัตวิถี ซึ่งปัจจุบันหน่วยมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลสถานที่

01

สำหรับอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง (ฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง) เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2519   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นพระองค์ดำรงตำแหน่งร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย เยี่ยมทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน คุ้มครองบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย พระองค์ท่านได้เสด็จฯ นำกำลังทหารออกปฏิบัติการ ตรวจพิสูจน์ทราบบริเวณจุดซุ่มยิงของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และประทับแรมที่ฐานปฏิบัติการของทหาร รุ่งเช้าได้เสด็จฯเยี่ยมราษฎรที่บ้านเรือนเสียหายจากการต่อสู้ ได้รับคำสั่งให้มีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี

03

04