01

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 0900 พลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธานในการประชุมหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 28 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรักในโอกาสนี้ ผบ.มทบ.28 ได้สั่งการและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานโดยปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกในการ ประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ.ต่อ ผู้บังคับหน่วยขึ้ตรงกองทัพบก โดยในด้านกำลังพลให้หน่วยพิจารณาสนับสนุนกำลังพลที่มีขีดความสามารถทางด้านกีฬาที่เป็นเลิศ เนื่องจากหากกำลังพลเหล่านั้นได้รับการสนับสนุนอย่างถูกหลักการ อาจจะก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ/นักกีฬาอาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพ และให้ดูแลสวัสดิการของกำลังพล พร้อมด้วยครอบครัวในหน่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังพลที่บาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติราชการสนาม

05
โดยให้ดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังไปในช่วง 5-7 ปี ว่ากำลังพลดังกล่าวยังคงได้รับการดูแลจากหน่วยหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งในหน่วยมีกำลังพลดังกล่าวอยู่จริงหรือไม่ 
และขอขอบคุณหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ที่ดำเนินการตามนโยบายที่ ผบ.ทบ.ได้กำหนดไว้ อาทิเช่น การปรับปรุงหลักสูตร ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยให้ลดชั่วโมงวิชาทางทหารที่มีความยากเกินไปสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร รวมั้งการเอาใจใส่และพัฒนาคุณภาพชุดครูฝึก ให้มีลักษณะทหารที่ดี พูดจาสุภาพ มาเป็นผู้ฝึกสอน ด้านส่งกำลังบำรุง หน่วยได้ดำเนินการดูแลรักษาที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม และดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่สามารถทำได้ โดยเฉพาะพื้นที่ฝึกของหน่วย โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าพบปะ พูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ฝึก ทั้งนี้เพื่อรักษาพื้นที่ฝึกของหน่วยรวมทั้งปรับปรุงพื้นที่่ฝึกให้ดียิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรม