04

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 1330 พลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ดำเนินการสำรวจการควบคุมสิ่งอุปกรณ์
ประเภท 2 - 4 และสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 สายสรรพาวุธ ให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายทางราชการ เก็บรักษาให้อยู่ในความปลอดภัยด้วยประการทั้งปวง ควบคุม สิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเหมาะสมถูกต้อง โดยสิ่งอุปกรณ์ต้องเก็บให้ปลอดภัย และอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ เจ้าหน้าที่เก็บรักษาจะต้องระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้ปลอดภัย และอยู่ใน สภาพใช้การได้ หรือไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนนำไปใช้ และคลังทุกคลังจะต้องปิดประตูใส่กุญแจและตีตราให้เรียบร้อยเมื่อเลิกงาน และดำเนินการควบคุมทางบัญชีต่อสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมเพื่อให้ทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ได้ตลอดเวลาโดยถือมูลฐานภารกิจและความรับผิดชอบใน การควบคุมและความรับผิดชอบในการควบคุม ทางบัญชี บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ประสบการณ์ในการรับ-จ่ายสิ่งอุปกรณ์ การรับ-จ่าย ทั้งที่นำไปใช้ราชการประจำ และราชการชั่วคราว ให้รัดกุมเคร่งครัดไม่ให้เกิดการรั่วไหล
05

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ให้ยึดถือ ปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งที่ทางราชการกำหนด อีกทั้งยังให้กำลังพลมีความเข้าใจในระเบียบต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยและลดข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดอีกทางหนึ่งด้วย
07

ภาพกิจกรรม