เรามีนโยบายสร้างทหารต้นแบบ จึงให้ความสำคัญกับพลทหาร ซึ่งถือเป็นน้องชายคนเล็ก หรือน้องชายคนสุดท้องของหน่วยทหาร

07

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 พลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนครูฝึกทหารใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถการทำหน้าที่ครูทหารใหม่ พลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 กล่าวว่า "การฝึกครูทหารใหม่เป็นการได้ทบทวนเพิ่มพูนความรู้ความสามารถการทำหน้าที่ครูทหารใหม่ เพื่อจะได้นำผลสัมฤทธิ์จากการฝึกทบทวนตามแบบท่าพระราชทาน ไปถ่ายทอดให้กับทหารใหม่ที่จะเข้ารับราชการเป็นทหาร กองประจำการ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณวุฒิให้ครบถ้วนก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกส่งตัวเข้าฝึกอบรมต่อในหลักสูตรต่างๆ ของกองทัพบก ปลูกฝังให้เป็นบุคคลที่เคร่งครัดในระเบียบวินัยของทหารและมีความประพฤติเรียบร้อยเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ทหารใหม่ได้เป็นอย่างดี

13

สำหรับผู้เข้ารับการฝึกประกอบด้วย ครูทหารใหม่ สังกัด หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 28 จำนวน 26 นาย ห้วงระยะเวลาในการฝึก จำนวน 4 สัปดาห์ตั้งแต่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 27 ตุลาคม และการดำเนินการฝึกทหารใหม่นั้น ครูฝึกทหารใหม่ทุกนายมีความตั้งใจในการเข้ารับการฝึกในหลักสูตรครูทหารใหม่อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เป็นบุคคลที่เคร่งครัดในระเบียบวินัยและมีความประพฤติเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทหารใหม่และจะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับทหารใหม่ที่จะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในห้วงเดือนพฤศจิกายนต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำการฝึกทหารยุคต้นแบบ ต้องมีลักษณะท่าทาง สมาร์ท ผึ่งผาย มีระเบียบวินัย เพื่อเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้ เมื่อทหารมีวินัย กองทัพเข็งแกร่ง ประเทศชาติก็เข้มแข็ง สร้าง Smart Soldiers ต้องสร้าง ตั้งแต่เข้ามา เป็น พลทหาร ให้เป็นพลทหาร ที่เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย

 

16

โดยมณฑลทหารบกที่ 28 ได้เตรียมพร้อมให้การต้อนรับ น้องคนเล็กของกองทัพบก เพื่อฝึกทหารใหม่ให้เป็น “ทหารต้นแบบในอนาคต” ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ต้องมีระเบียบวินัย และพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาประจำการในหน่วยทหาร โดยน้องทหารใหม่ เปรียบเสมือนคนในครอบครัว

20

ภาพกิจกรรม