09

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.ณ ลำห้วยบอง หมู่ 8 บ้านนาดอกไม้, หมู่ 13 บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยพลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มอบหมายให้ พันเอก อำนวย ยอดพันธ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นผู้แทน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการสนองพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามัคคีปรองดองและมีส่วนร่วม ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม สังคม และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ตลอดจนเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ตลอดรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์ฯ ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประชาราษฎร์ และประเทศไทย ด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถ ทรงพระราชทานมรดกทางปัญญา มาสู่ปวงชนชาวไทย

05

มณฑลทหารบกที่ 28 ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มาจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาลำน้ำ คูคลองตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย ตามแนวคลอง และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนริมน้ำ พร้อมกับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในห้วงเวลาเดียวกันทั้งจังหวัด เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปรารถนา ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

04

จากนั้น พันเอกอำนวย ยอดพันธ์ ได้ นำจิตอาสา 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 28 ระดมสรรพกำลัง เพื่อเครื่องมือเครื่องจักรกล และวัสดุอุปกรณ์ทำการขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืชผักตบชวา จอก แหน ไมยราบยักษ์ เก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดคลองและถนนรอบคลอง ปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในคลองส่งน้ำ ตลอดจนแนวข้างคลองให้มีสภาพสวยงาม เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตร รวมระยะทางกว่า 600 เมตร

02

ภาพกิจกรรม

View the embedded image gallery online at:
http://www.28mtb.com/index.php/2015-12-26-06-28-18/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A-28/377-%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A-28-%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2-904-%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A-28-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-9-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562#sigFreeId75878ea698