03

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 1000 พลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มอบหมายให้ ชุดติดตามการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร พื้นที่จังหวัดเลย นำโดย ร้อยโท ธนพล ทองอยู่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล และ สิบเอก ณรงค์วิทย์ ศรีทา เสมียน กองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 28 ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน และสมาชิกที่ร่วมโครงการ ในพื้นที่บ้านหนองขอน หมู่ที่ 12 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย(ครั้งที่ 1) เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนในชุมชน ลดต้นทุนด้านพลังงานและสามารถพึ่งพาตนเองตามศักยภาพด้านพลังงานทดแทนภายในชุมชน และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการของกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งผลการปฏิบัติ การดำเนินโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 60 % พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารกับประชาชนได้เป็นอย่างดี

06

ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยแล้งซ้ำซากที่เกิดขึ้นทุกปี ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 จึงได้มีนโยบายและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างยั่งยืนโดยสั่งการให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำทางการเกษตรตามโครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นวิธีบริหารจัดการระบบสูบน้ำจากแผงโซล่าเซลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามทฤษฎีน้ำทองคำของศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียงสามารถนำไปใช้ระบบประปาชุมชนหรือเกษตรกรรมที่ใช้น้ำน้อยได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

ภาพกิจกรรม