05

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 1000 พลตรีสำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มอบหมายให้ พันเอกวิทยา พรจรรยา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 และ พันเอกกันตภณ จันทะนันท์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นผู้แทนหน่วย ให้การต้อนรับ
นาย อรรคฤทธ์ ทรัพย์ยิ่ง ผู้อำนวยการกองศิลปาชีพ กรมกิจการ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และคณะในการโอกาสเดินทาง มาตรวจเยี่ยม ชุดปฏิบัติการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง – ผาเกิ้ง พร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานกับชุดปฏิบัติการโครงการฯ และพบปะเยี่ยมเยือนสมาชิกของโครงการ สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในความรับผิดชอบของกองทัพบก มีจำนวนทั้งสิ้น 127 โครงการ โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานต่างๆ ได้ 5 กลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงานด้านความมั่นคง ได้แก่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
2. กลุ่มงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
โครงการแก้ปัญหาดิน น้ำ และสภาพแวดล้อม โครงการพัฒนาพื้นที่ และโครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่
3. กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ โครงการพัฒนาการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ
4. กลุ่มงานฟาร์มตัวอย่าง ได้แก่ โครงการธนาคารอาหาร โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ โครงการแปรรูปผลผลิต และโครงการส่งเสริมสหกรณ์
5. กลุ่มงานอื่นๆ ได้แก่ โครงการแก้ปัญหาอุทกภัย โครงการจัดสรรที่ดินทำกิน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขและการศึกษา และโครงการพัฒนาพลังงานจากธรรมชาติ

มณฑลทหารบกที่ 28 รับผิดชอบ 2 โครงการ คือ
1.โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง – ผาเกิ้ง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านผานาง ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
2.โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติ ผาบ่าว – ผาสาว ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านนาซำแซง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ภาพกิจกรรม