09
ผบ.มทบ.28 ปลื้ม หน่วยฝึกทหารใหม่
มณฑลทหารบกที่ 28 ฝึกเข้มครูฝึก
เตรียมพร้อมต้อนรับน้องเล็กของกอง
ทัพบก ผลัดที่ 2/2562 ที่จะเข้าประจำ
การในเดือน พ.ย.นี้

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ปลื้ม หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 28 ฝึกเข้มครูฝึก  เตรียมพร้อมต้อนรับน้องเล็กของกอง...

06
ผบ.มทบ.28 กวดขัน ตรวจตรา การใช้
และการเก็บรักษา
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
2 - 4 และสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
สาย
สรรพาวุธ

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 กวดขัน ตรวจตรา การใช้ และการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 - 4 และสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 สาย...

02
ผบ.มทบ.28 เป็นประธาน ประชุมฝ่าย
อำนวยการ และหน่วยขึ้นตรงมณฑล
ทหารบกที่ 28 ประจำเดือน ตุลาคม
2552 

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 เป็นประธาน ประชุมฝ่ายอำนวยการ และหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 28 ประจำเดือน ตุลาคม 2552 

03
ผบ.มทบ.28 ตรวจเร่งดำเนินการพัฒนา
ปรับปรุงอุทยานเฉลิมพระเกียรติบ้าน
หมากแข้ง

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ตรวจเร่งดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงอุทยานเฉลิมพระเกียรติบ้าน หมากแข้ง

01
ผบ.มทบ.28 และคณะ ตรวจพื้นที่
เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 และคณะ ตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ...

15
พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 28

อ่านเพิ่มเติม: พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28