04
กองทัพบกห่วงใยประชาชน มทบ.28
ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2562

อ่านเพิ่มเติม: กองทัพบกห่วงใยประชาชน มทบ.28 ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

01
ห่วงใยใส่ใจต่อพี่น้องประชาชน เปิดศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
อำเภอเมืองเลย

อ่านเพิ่มเติม: ห่วงใยใส่ใจต่อพี่น้องประชาชน เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่...

02
มทบ.28 จัดกิจกรรมมอบประกาศ
เกียรติคุณและรางวัล ให้กำลังพล
ผู้ผ่านการประเมิน การเพิ่มน้ำหนัก
และลดน้ำหนักได้มากที่สุดโดย
ค่า BMI

อ่านเพิ่มเติม: มทบ.28 จัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล ให้กำลังพลผู้ผ่านการประเมิน...

1
มทบ.28 จัดกิจกรรมมอบของขวัญ
ปีใหม่ และอ่านสารอวยพรปีใหม่
ประจำปี 2562 จาก ผบ.ทบ.

อ่านเพิ่มเติม: มทบ.28 จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ และอ่านสารอวยพรปีใหม่ประจำปี 2562 จาก ผบ.ทบ.

1
ผบ.มทบ.28 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครง
การพระราชดำริ บ้านเล็กในป่าใหญ่
ผานาง-ผาเกิ้ง

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครง การพระราชดำริ บ้านเล็กในป่าใหญ่  ผานาง-ผาเกิ้ง

2
ผบ.มทบ.28 ตรวจพื้นที่บ้านกกทอง
หมู่ 3,4 อ.เมือง จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ตรวจพื้นที่บ้านกกทอง หมู่ 3,4 อ.เมือง จ.เลย