1
ผบ.มทบ.28/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.
จว.ล.ย. เปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม
(ปักสมอบก) พื้นที่ต.กกดู่ อ.เมืองเลย
จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส. จว.ล.ย. เปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม (ปักสมอบก) พื้นที่ต.กกดู่...

1
ผบ.มทบ.28/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.
จว.ล.ย. “เปิดฉากแล้ว” โครงการคืน
คนดีสู่สังคม (ปักสมอบก) พื้นที่
จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส. จว.ล.ย. “เปิดฉากแล้ว” โครงการคืน คนดีสู่สังคม (ปักสมอบก) พื้นที่...

2
ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีถวายบังคมและ
จุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีถวายบังคมและ จุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุล...

1
มณฑลทหารบกที่ 28 จัดกิจกรรม Kick
off จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ณ วัดศรีอภัยวัน เพื่อน้อมถวายเป็นพระ
ราชกุศล

อ่านเพิ่มเติม: มณฑลทหารบกที่ 28 จัดกิจกรรม Kick off จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  ณ วัดศรีอภัยวัน...

1
ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและ
ถวายบังคม น้อมรำลึกครบรอบ 108 ปี
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกครบรอบ 108 ปี...

1
ผบ.มทบ.28 เป็นประธานพิธีวางพวง
มาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 เป็นประธานพิธีวางพวง มาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอม...