1
ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอม...

1
ผบ.มทบ.28 ประชุมสั่งการ และมอบ
นโยบายให้กำลังพล เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ประชุมสั่งการ และมอบนโยบายให้กำลังพล...

2
ทหาร มทบ.28 วางปืนจับเคียวเกี่ยวข้าว
ลงแขกช่วยเหลือชาวนา ตามนโยบาย
ผู้บังคับบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: ทหาร มทบ.28 วางปืนจับเคียวเกี่ยวข้าว ลงแขกช่วยเหลือชาวนา

1
มทบ.28 จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
การบริหารจัดการขยะ และปัญหายา
เสพติดในชุมชนตำบลศรีสองรัก

อ่านเพิ่มเติม: มทบ.28 จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การบริหารจัดการขยะ และปัญหายา เสพติดในชุมชนตำบลศรีสองรัก

1
รอง ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีวันตำรวจ
ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม: รอง ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2561

2
ผบ.มทบ.28 เยี่ยมคำนับผู้ว่าราชการ
จังหวัด หารือข้อราชการในการปฏิบัติ
งานในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 เยี่ยมคำนับผู้ว่าราชการ จังหวัด หารือข้อราชการในการปฏิบัติ งานในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู