1
ผบ.มทบ.28 ตรวจภูมิประเทศพื้นที่
ในการปกครองของหน่วย มทบ.28
จ.หนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ตรวจภูมิประเทศพื้นที่ ในการปกครองของหน่วย มทบ.28 จ.หนองบัวลำภู

1
ผบ.มทบ.28 ประชุมคณะทำงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐใน
เขตพื้นที่ทหาร จ.หนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ประชุมคณะทำงานเพื่อ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐใน เขตพื้นที่ทหาร จ.หนองบัวลำภู

4
ผบ.มทบ.28 ตรวจเยี่ยมการดำเนิน
งานโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิด
พระเกียรติ ผาบ่าว–ผาสาว

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติ ผาบ่าว–ผาสาว 

1
ผบ.มทบ.28 พิชิตภูกระดึง 12 ก.ม.
ส่งเสริมฤดูการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 พิชิตภูกระดึง 12 ก.ม. ส่งเสริมฤดูการท่องเที่ยว

1
ผบ.มทบ.28 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจ วันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ วันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร...

17
ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีถวายบังคมและ
จุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวง ร.9

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีถวายบังคมและ จุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9