02
ผบ.มทบ.28 ร่วมรับประทานอาหารเช้า
กิจกรรม“เว้าจาพาข้าวงาย”อนุรักษ์วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตคนอีสานที่เรียบง่าย อบอุ่น

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ร่วมรับประทานอาหารเช้ากิจกรรม“เว้าจาพาข้าวงาย”อนุรักษ์วัฒนธรรม...

01
มณฑลทหารบกที่ 28 ติดตามการ
ดำเนินงานตามโครงการ
ติดตั้งระบบ
สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้สำหรับ
การเกษตรและอุปโภค จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม: มณฑลทหารบกที่ 28...

07
ผบ.มทบ.28 นำกำลังพลออกกำลังกาย
ทุกวันพุธสร้างสุขภาพดี พร้อมปฏิบัติ
ภารกิจตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 นำกำลังพลออกกำลังกายทุกวันพุธสร้างสุขภาพดี พร้อมปฏิบัติภารกิจตลอดเวลา

18
มทบ.28 นำจิตอาสา 904 วปร.พัฒนา
ขุดลอกคลอง
ถวายพระราชกุศล เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: มทบ.28 นำจิตอาสา 904 วปร. มทบ.28...

05
มทบ.28 ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ
จังหวัดเลย น้อมใจจุดเทียนน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต รัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม: มทบ.28 ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการจังหวัดเลย น้อมใจจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ...

13
ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี
ออกพรรษาที่เชียงคานและการแข่งขัน
เรือยาว ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานและการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562