logo mtb28
ประวัติค่ายศรีสองรัก

๑. ที่ตั้งค่าย

                - ค่ายศรีสองรัก ถนนมะลิวัลย์ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ( ๔๒๑๐๐ )

๒. หลักฐานที่ได้รับการสถาปนาค่าย ( กำเนิดค่าย )

                แจ้งความกองทัพบก เรื่อง พระราชทานนามค่ายทหาร แจ้งความ ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๔

๓. หน่วยที่ตั้งทหาร   ( หน่วยที่ตั้งอยู่ในค่าย )

                ๓.๑ มทบ.๒๘   ค่ายศรีสองรัก   ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

                ๓.๒ ร.๘ พัน. ๑  ค่ายศรีสองรัก   ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

                ๓.๓ กรม.ทพ. ๒๑ ค่ายศรีสองรัก   ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

๔. ประวัติความเป็นมาของค่าย ( ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน )

                เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ พลเอกอาทิตย์  กำลังเอก ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ จว. เลย ในตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ๑๗๑๘ ได้พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ จว.เลย มีฝ่ายตรงข้ามคุกคามอย่างรุนแรง จึงได้เสนอ ทภ. ๒ ขอจัดตั้งกองพันทหารราบขึ้น ๒ กองพัน  โดยดำเนินการขอพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกใหญ่ ต. นาอ้อ อ. เมือง จว. เลย จำนวน ๔,๒๒๕ ไร่ ขออนุมัติตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ กส. ๐๘๑๑/๑๐๖๔ ลง ๒๓ ม.ค. ๒๑ ซึ่งหน่วยทหารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขณะนั้นได้แก่ จทบ.ข.ก. (ส่วนแยกที่ ๓ เลย) ร.๘ พัน. ๑ และ ร.๘ พัน. ๔   เมื่อหน่วยทหารตั้งขึ้นภายใน จว. เลย แล้วสมควรจะได้มีนามค่ายเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยทหาร   จึงได้ขอพระราชทานนามค่ายว่า  “ ค่ายศรีสองรัก ” โดยนำเอาชื่อประดิษฐานพระธาตุศรีสองรักปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ และสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ประชาชนในพื้นที่เคารพสักการะเป็นนามค่าย โดยได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๔   นับเป็นค่ายที่ ๓๗ ของกองทัพบก