แผนดำเนินงาน

ประหยดพลงงาน

๑.มาตรการประหยัดไฟฟ้า

แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำนักงาน

.๑ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในอาคาร ช่วยสอดส่องดูแลการใช้ไฟส่องสว่างในอาคารและการใช้เครื่องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิดในอาคารให้เป็นไปอย่างประหยัด โดยขอให้ช่วยกันปิดไฟแสงสว่างทุกครั้งเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน เช่น ปิดไฟแสงสว่างห้องทำงานตอนพักเที่ยง ปิดไฟแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

๑.๒ ฝ่ายสื่อสาร ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อได้รับแจ้งจากส่วนที่ใช้งานหากเสื่อมสภาพให้เร่งซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอด

๑.๔ เปิดมู่ลี่บางส่วนเพื่อรับแสงสว่าง

๒.การปฏิบัติประหยัดไฟฟ้า

๒.๑ ระบบแสงสว่าง

fai

) การใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน

 เช่น เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดา มาเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า

) เปลี่ยนโคมไฟฟ้าชนิดโคมโลหะทาสีขาว ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงต่ำที่ยังติดตั้งใช้งานอยู่ในอาคารบางส่วนให้เป็นโคมไฟฟ้าชนิด Reflector ชนิดเคลือบสารSilver ทำให้ลดจำนวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้ครึ่งหนึ่ง (ใช้เพียง 1 หลอด/โคม)

) เปลี่ยนบัลลาสต์ชนิดขดลวดธรรมดา เป็นบัลลาสต์อิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งสามารถลดพลังงานต่อวัตต์/หลอดได้ โดยที่ปริมาณความสว่างยังคงเดิม

) ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าปีละ 1 ครั้ง

) รณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน เช่น การใช้เสียงตามสาย, จัดทำป้ายหรือสติกเกอร์คำขวัญ

.๒ ระบบเครื่องปรับอากาศ
sp2

) การเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศในห้องทำงานให้เปิดและปิดตามเวลาและหลักเกณฑ์ ดังนี้

. เช้า เปิดเวลา ๐๙.๓๐ น. และปิดเวลา ๑๑.๓๐ น.

. บ่าย เปิดเวลา ๑๓.๐๐ น. และปิดเวลา ๑๖.๐๐ น.

) หน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องทำงานนอกเวลาปกติ ให้เปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

) ในเวลาเลิกงานผู้ออกจากห้องทำงานเป็นคนสุดท้ายของหน่วยงานนั้น ๆ จะต้องปิดไฟส่องสว่างและเครื่องปรับอากาศ และตรวจดูเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด หากพบว่าเปิดใช้งานอยู่จะต้องปิดและถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้ง

) เปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะห้องที่ใช้งาน และปรับอุณหภูมิที่เหมาะสม (ประมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส)

) แต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบประจำส่วน/สำนัก เป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ โดยกำหนดวิธีการควบคุม, ตรวจสอบและติดตามผล

) แต่ละหน่วยงานดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้การระบายความร้อนของระบบและประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศดีขึ้น โดยพิจารณาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

 ดำเนินการเดือนละ ๑ ครั้ง ได้แก่

- ทำความสะอาดคอล์ยเย็น คอล์ยร้อน รวมทั้ง แผ่นกรองฝุ่น ต่างๆ

- ตรวจสอบวงจรการควบคุมต่าง ๆว่าทำงานถูกต้องตามข้อกำหนด หรือไม่ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิห้องระบบปรับอากาศของเครื่อง

- ตรวจวัดและบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ พัดลมต่าง ๆ

ดำเนินการ ๖ เดือน/ครั้ง

- ทำการล้างใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอล์ยเย็นและคอล์ยร้อย โดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดโดยวิธีการดังกล่าวจะทำให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า และประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และเครื่องปรับอากาศมีสภาพการใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลา

- การเปลี่ยนการใช้เทอร์โมสตัทชนิดธรรมดามาใช้เทอร์โมสตัทชนิด อิเล็คทรอนิคส์เทอร์โมสตัท เพื่อควบคุมอุณหภูมิและการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยจะมีความแม่นยำในการสั่งงานให้เครื่องปรับอากาศสามารถเดินและหยุดเครื่องได้ที่จุดซึ่งกำหนดการตั้งปรับอุณหภูมิไว้

- ติดฟิล์มกรองแสงหรือมู่ลี่ ในส่วนของผนังที่เป็นกระจกโปร่งใสเพื่อลดปริมาณแสงอาทิตย์และความร้อนที่เข้ามาภายในอาคาร

๒.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์
photo 1

) เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เฉพาะที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น และปิดเครื่องเวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น. และเลิกงานเวลา ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เมื่อไม่มีการใช้งานเกินกว่า 2 ชั่วโมง ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

) ในเวลาเลิกงานผู้ออกจากห้องทำงานเป็นคนสุดท้ายของหน่วยงานนั้น ๆ จะต้องตรวจดูเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ในหน่วยงาน หากพบว่าเปิดใช้งานอยู่จะต้องปิดและถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้งยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

) เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ Energy Sta เพราะระบบนี้จะใช้กำลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๕๕ ในขณะที่รอทำงาน

๒.๔ เครื่องถ่ายเอกสาร

(เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้พลังงานสูงที่สุด)

๑.) ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

๒.) ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

๓.) กดปุ่มพัก (Standby Mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ(Auto Power Off) ควรตั้งเวลาหน่วง ๓๐ นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน

๔.) ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกงานและถอดปลั๊กออกด้วย

.๕ ลิฟต์

.) เขียนป้ายคำเชิญชวนประหยัดการใช้ไว้หน้าลิฟต์และในลิฟต์

.) เปิด-ปิด ลิฟต์ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

.) เปิดลิฟต์ทุกชั้น ยกเว้นชั้น ๒

.) ห้ามคนขายสินค้าใช้ลิฟต์ตามลำพัง

๓.มาตรการประหยัดโทรศัพท์
313274 10150433439826101 161059271100 10497650 1074787054 n 300x295

๓.๑ การใช้โทรศัพท์ทางไกล ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการขอติดตั้ง และใช้โทรศัพท์ราชการโดยใช้กรณีที่จำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และต้องเป็นไปโดยประหยัด ให้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดให้พร้อม โดยปกติไม่ควรใช้เวลาในการพูดเกิน ๓ นาที/ครั้ง ให้บันทึกการใช้งาน,ชื่อผู้ใช้,หน่วยงานที่ติดต่อและเรื่องที่ติดต่อ

๓.๒ การใช้โทรศัพท์ระบบ ทบ. ในการติดต่อกับหน่วยงานในสังกัด ทบ.เป็นลำดับแรกและหากมีความจำเป็นใช้โทรศัพท์ทางไกล ให้ใช้เฉพาะเรื่องจำเป็น

๔.มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ประหยดนำมน

แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔.๑ การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง

๔.๑.๑ ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ

๔.๑.๒ กรณีการขอใช้รถไปติดต่อราชการและปฏิบัติงานนอกสถานที่เส้นทางเดียวกันให้จัดรถยนต์รวมกันไป

๔.๑.๓ ตรวจสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

๔.๑.๔ วางแผนการใช้เส้นทางการเดินทาง

๔.๑.๕ จัดทำคู่มือการใช้รถเพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๑.๖ จัดอบรมเรื่อง วิธีการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่พนักงานขับรถยนต์

๔.๑.๗ ขับรถไม่เกิน ๙๐./ชม.

๔.๑.๘ เติมลมยางให้พอดี

๔.๑.๙ ทำความสะอาดไส้กรองเป็นประจำ

๔.๑.๑๐ ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบ

๔.๑.๑๑ ไม่เลี้ยงคลัทช์ในขณะขับรถ

๔.๑.๑๒ ออกรถโดยวิ่งไปช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องอยู่กับที่

๔.๑.๑๓ ไม่ควรเร่งเครื่องก่อนออกรถ

๔.๑.๑๔ อย่าออกตัวรถกระชาก

๔.๑.๑๕ ปรับแต่งเครื่องยนต์ทุก ๖ เดือน

๔.๑.๑๖ ตรวจเช็คเครื่องยนต์ปีละ ๒ ครั้ง

๔.๒ การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยการบริหารการใช้รถยนต์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

๔.๒.๑ จัดระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางในการส่งเอกสารและหนังสือราชการให้เป็นเวลาที่ชัดเจนและในช่วงเวลาที่เหมาะสม

๔.๒.๒ เอกสารหรือหนังสือราชการที่มีจำนวนไม่มากและไม่เร่งด่วน (ไม่เกิน ๑๐ แผ่น) ควรกำหนดให้ส่งทางโทรสาร หรือเอกสารที่มีจำนวนน้อยให้จัดส่งโดยการใช้รถ จักรยานยนต์

๔.๒.๓ การส่งเอกสารที่มีกำหนดเวลาชัดเจน โดยกำหนดเวลาที่มากกว่า ๓ วันทำการให้ กำหนดส่งทางไปรษณีย์

๔.๒.๔ จัดเส้นทางรถและคัดแยกเอกสารที่ต้องจัดส่งที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

๔.๒.๕วางระเบียบการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการที่รู้กำหนดเวลาล่วงหน้าต้อง ยื่นขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางล่วงหน้า (๑ วัน) เพื่อให้สามารถจัดรถและ ขนาดที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

๔.๒.๖ กำหนดให้หัวหน้ายานพาหนะและสถานที่ /ผู้รับผิดชอบในการจัดรถยนต์ต้อง วิเคราะห์วางแผนการจัดใช้รถตามคำขอใช้รถล่วงหน้า ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งประสานให้ผู้ขอใช้รถทราบด้วย (เช่น กรณีไปเส้นทาง เดียวกันหรือระยะทางใกล้เคียงและจัดให้ไปรถยนต์คันเดียวกันในการติดต่อราชการและปฏิบัติงาน เป็นต้น

๔.๒.๗ ให้มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์การใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อให้มีการปรับปรุงระเบียบการใช้รถของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อยทุก ๖ เดือน

๔.๓ การจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้รถยนต์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

๔.๓.๑ จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อช่วยกันประหยัดการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔.๓.๒ จัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้รถของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเผยแพร่แก่ พนักงาน/ลูกจ้าง

๕.มาตรการประหยัดพลังงานอื่นๆ

PNOHT570727001003802

แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานการประหยัดพลังงานอื่น ๆ ของสำนักงาน

๕.๑อย่าใช้กระดาษหน้าเดียวทิ้ง ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าใช้ทั้งสองหน้า ให้นึกเสมอว่า กระดาษแต่ละแผ่นย่อมหมายถึงต้นไม้หนึ่งต้นที่ต้องเสียไป

๕.๒ ในสำนักงานให้ใช้การส่งเอกสารต่อๆ กัน แทนการสำเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยัดกระดาษประหยัดพลังงาน

๕.๓ ลดการสูญเสียกระดาษเพิ่มมากขึ้น ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสาร ชนิดเต็มแผ่น และหันมาใช้กระดาษขนาดเล็ก ที่สามารถตัดพับบนโทรสารได้ง่าย

๕.๔ ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยโมเด็ม หรือแผ่นดิสก์ แทนการส่งข่าวสารข้อมูลโดยเอกสาร ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้พลังงานได้มาก

๕.๕ หลีกเลี่ยงการใช้จานกระดาษ แก้วน้ำกระดาษ เวลาจัดงานสังสรรค์ต่างๆ เพราะสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต

๕.๖ รู้จักแยกแยะประเภทขยะ เพื่อช่วยลดขั้นตอน และลดพลังงานในการทำลายขยะ และทำให้ขยะทั้งหลายง่ายต่อการกำจัด

๕.๗ หนังสือพิมพ์อ่านเสร็จแล้วอย่าทิ้ง ให้เก็บไว้ขาย หรือพับถุง เก็บไว้ทำอะไรอย่างอื่น ใช้ซ้ำทุกครั้งถ้าทำได้ช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิต

๕.๘ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่รณรงค์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน

๕.๙ กระตุ้นเตือนให้ผู้อื่นช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการติดสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายให้ช่วยประหยัดไฟตรงบริเวณใกล้สวิทช์ไฟ เพื่อเตือนให้ปิดเมื่อเลิกใช้แล้ว

บทสรุป
1237445802

จะเห็นว่าจากการที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานของบุคลาการภายในหน่วยงานเป็นการฝึกให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานที่เราทุกคนใช้ทุกวันสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตจากที่เราได้ดำเนินชีวิตมีการปรับเปลี่ยนความคิดภายในตัวเราเองภายในสำนักงานแล้วเรายังนำสิ่งที่เราปฏิบัติออกไปสู่บุคคลภายนอก และบุคคลต่อบุคคลหลาย ๆ กลุ่มก็จะเผยแพร่ออกไปมากขึ้นทำให้เกิดมีแนวคิดในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าประเทศชาติก็จะมีความเจริญทรัพยากรก็จะเหลือให้ลูกหลานได้เห็นและไม่ทำเป็นต้องไปซื้อพลังงานกับประเทศอื่นมาใช้เพราะประเทศไทยไม่มีพลังงานใช้แล้ว

จ.ส.อ.กิตติภพ  สมทอง ( ผู้ดูแล ) 

ที่ทำงาน นฝ.นศท.มทบ.28
โทร 089-7609636
ตู้กลาง มทบ.28 ::โทร:: 042-071177-9

อดีตผู้บังคับบัญชา

 m1 m2 m3
พันเอก ประธาน  ขีดขิน
๗ ธ.ค.๒๕๓๓ ถึง ๑๘ พ.ย.๒๕๓๖
 พันเอก พลพรรค  ตราชู
๑๘ พ.ย.๒๕๓๖ ถึง ๑๔ ต.ค.๒๕๔๐
 พันเอก กำพล  หัสรังค์
๑๔ ต.ค.๒๕๔๐ ถึง ๑๑ พ.ค.๒๕๔๔
m4 m5 m6
 พันเอก มานพ  ราศรี
๑๑ พ.ค.๒๕๔๔ ถึง ๑ ต.ค.๒๕๔๗
 พันเอก ผดุง  วิเชียร
๑ ต.ค.๒๕๔๗ ถึง ๓๑ ต.ค.๒๕๔๘
 พันเอก ไกรเดช  กสิบุตร
๓๑ ต.ค.๒๕๔๘ ถึง ๑๔ มิ.ย.๒๕๔๙
m7 m9 m8
 พันเอก ประกิจ  ทับทอง
๑๔ มิ.ย.๒๕๔๙ ถึง ๑๖ เม.ย.๒๕๕๐
 พลตรี วีระพงศ์  คงเกษม
พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง พ.ศ.๒๕๕๓
 พลตรี ภัทรพล  รักษนคร
พ.ศ.๒๕๕๓ ถึง พ.ศ.๒๕๕๖
m10 m11  12
พลตรี วรทัต  สุพัฒนานนท์
พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๗
พลตรี เถลิงศักดิ์  พูลสุวรรณ
พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘
 พลตรี ชัยวิน  ผูกพันธุ์
พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๕๙

logo mtb28
ประวัติค่ายศรีสองรัก

๑. ที่ตั้งค่าย

                - ค่ายศรีสองรัก ถนนมะลิวัลย์ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ( ๔๒๑๐๐ )

๒. หลักฐานที่ได้รับการสถาปนาค่าย ( กำเนิดค่าย )

                แจ้งความกองทัพบก เรื่อง พระราชทานนามค่ายทหาร แจ้งความ ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๔

๓. หน่วยที่ตั้งทหาร   ( หน่วยที่ตั้งอยู่ในค่าย )

                ๓.๑ มทบ.๒๘   ค่ายศรีสองรัก   ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

                ๓.๒ ร.๘ พัน. ๑  ค่ายศรีสองรัก   ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

                ๓.๓ กรม.ทพ. ๒๑ ค่ายศรีสองรัก   ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

๔. ประวัติความเป็นมาของค่าย ( ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน )

                เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ พลเอกอาทิตย์  กำลังเอก ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ จว. เลย ในตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ๑๗๑๘ ได้พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ จว.เลย มีฝ่ายตรงข้ามคุกคามอย่างรุนแรง จึงได้เสนอ ทภ. ๒ ขอจัดตั้งกองพันทหารราบขึ้น ๒ กองพัน  โดยดำเนินการขอพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกใหญ่ ต. นาอ้อ อ. เมือง จว. เลย จำนวน ๔,๒๒๕ ไร่ ขออนุมัติตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ กส. ๐๘๑๑/๑๐๖๔ ลง ๒๓ ม.ค. ๒๑ ซึ่งหน่วยทหารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขณะนั้นได้แก่ จทบ.ข.ก. (ส่วนแยกที่ ๓ เลย) ร.๘ พัน. ๑ และ ร.๘ พัน. ๔   เมื่อหน่วยทหารตั้งขึ้นภายใน จว. เลย แล้วสมควรจะได้มีนามค่ายเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยทหาร   จึงได้ขอพระราชทานนามค่ายว่า  “ ค่ายศรีสองรัก ” โดยนำเอาชื่อประดิษฐานพระธาตุศรีสองรักปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ และสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ประชาชนในพื้นที่เคารพสักการะเป็นนามค่าย โดยได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๔   นับเป็นค่ายที่ ๓๗ ของกองทัพบก

 วิสัยทัศน์มณฑลทหารบกที่ ๒๘ 
logo mtb28

       เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยการ ป้องกันประเทศ
และให้มีความพร้อม สนับสนุนหน่วยทหาร ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ โดยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด