อดีตผู้บังคับบัญชา

 m1 m2 m3
พันเอก ประธาน  ขีดขิน
๗ ธ.ค.๒๕๓๓ ถึง ๑๘ พ.ย.๒๕๓๖
 พันเอก พลพรรค  ตราชู
๑๘ พ.ย.๒๕๓๖ ถึง ๑๔ ต.ค.๒๕๔๐
 พันเอก กำพล  หัสรังค์
๑๔ ต.ค.๒๕๔๐ ถึง ๑๑ พ.ค.๒๕๔๔
m4 m5 m6
 พันเอก มานพ  ราศรี
๑๑ พ.ค.๒๕๔๔ ถึง ๑ ต.ค.๒๕๔๗
 พันเอก ผดุง  วิเชียร
๑ ต.ค.๒๕๔๗ ถึง ๓๑ ต.ค.๒๕๔๘
 พันเอก ไกรเดช  กสิบุตร
๓๑ ต.ค.๒๕๔๘ ถึง ๑๔ มิ.ย.๒๕๔๙
m7 m9 m8
 พันเอก ประกิจ  ทับทอง
๑๔ มิ.ย.๒๕๔๙ ถึง ๑๖ เม.ย.๒๕๕๐
 พลตรี วีระพงศ์  คงเกษม
พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง พ.ศ.๒๕๕๓
 พลตรี ภัทรพล  รักษนคร
พ.ศ.๒๕๕๓ ถึง พ.ศ.๒๕๕๖
m10 m11  12
พลตรี วรทัต  สุพัฒนานนท์
พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๗
พลตรี เถลิงศักดิ์  พูลสุวรรณ
พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘
 พลตรี ชัยวิน  ผูกพันธุ์
พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๕๙