จ.ส.อ.กิตติภพ  สมทอง ( ผู้ดูแล ) 

ที่ทำงาน นฝ.นศท.มทบ.28
โทร 089-7609636
ตู้กลาง มทบ.28 ::โทร:: 042-071177-9