พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสร็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ ภูป่าเปาะ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย